Indexed Artifacts (5.94M)

Popular Categories

Group: com.twitter.finatra

1. Finatra Http14 usages

com.twitter.finatra » finatra-http_2.11Apache

finatra-http

2. Finatra Http13 usages

com.twitter.finatra » finatra-http_2.10Apache

finatra-http

3. Finatra Slf4j8 usages

com.twitter.finatra » finatra-slf4j_2.11Apache

finatra-slf4j

4. Finatra Slf4j7 usages

com.twitter.finatra » finatra-slf4j_2.10Apache

finatra-slf4j

5. Finatra Jackson4 usages

com.twitter.finatra » finatra-jackson_2.11Apache

finatra-jackson

6. Finatra Utils4 usages

com.twitter.finatra » finatra-utils_2.11Apache

finatra-utils

7. Finatra Httpclient4 usages

com.twitter.finatra » finatra-httpclient_2.11Apache

finatra-httpclient

8. Finatra Utils3 usages

com.twitter.finatra » finatra-utils_2.10Apache

finatra-utils

9. Finatra Httpclient3 usages

com.twitter.finatra » finatra-httpclient_2.10Apache

finatra-httpclient


10. Finatra Jackson2 usages

com.twitter.finatra » finatra-jackson_2.10Apache

finatra-jackson

11. Finatra Thrift2 usages

com.twitter.finatra » finatra-thrift_2.10Apache

finatra-thrift

12. Root2 usages

com.twitter.finatra » finatra-scalap-compiler-deps_2.11Apache

root

13. Finatra Thrift2 usages

com.twitter.finatra » finatra-thrift_2.11Apache

finatra-thrift

14. Root1 usages

com.twitter.finatra » finatra-scalap-compiler-deps_2.10Apache

root

15. Streaming Example

com.twitter.finatra » streaming-example_2.10Apache

streaming-example

16. Root

com.twitter.finatra » finatra-scalap-compiler-deps_2.12Apache

root
finatraTwitterCloneExample
inject-thrift-client-http-mapper

19. Finatra Hello World

com.twitter.finatra » finatra-hello-world_2.11Apache

finatra-hello-world

20. Finatra Hello World

com.twitter.finatra » finatra-hello-world_2.10Apache

finatra-hello-world