Group: JBoss Narayana

Sort: popular | newest
Group JBoss Narayana JTA
Group JBoss Narayana RTS
Group JBoss Narayana JTS
Group JBoss Narayana Blacktie
Group JBoss Narayana XTS
Group JBoss Narayana ArjunaCore
Group JBoss Narayana Compensations
Group JBoss Narayana Txframework

9. Narayana: Txbridge15 usages

org.jboss.narayana » jbosstxbridgeLGPL

Narayana: txbridge
Last Release on Apr 22, 2023

10. Narayana: Common9 usages

org.jboss.narayana » commonLGPL

Narayana: common
Last Release on Apr 22, 2023
Group JBoss Narayana OSGi
Narayana: txbridge-jakarta
Last Release on Nov 15, 2022

13. Narayana: Test Utilities4 usages

org.jboss.narayana » test-utilsLGPL

Narayana: Test Utilities
Last Release on Apr 22, 2023

14. Narayana JTA1 usages

org.jboss.narayana » jta

Narayana JTA
Last Release on Sep 14, 2016
Group JBoss Narayana STM
Group JBoss Narayana Tomcat

17. Narayana: All

org.jboss.narayana » narayana-allLGPL

narayana-all
Last Release on Apr 22, 2023

18. Narayana: Fileio

org.jboss.narayana » jbossts-transactional-fileioLGPL

Transactional file I/O
Last Release on Oct 1, 2013

19. Narayana Bom

org.jboss.narayana » narayana-bomLGPL

Narayana BOM
Last Release on Apr 22, 2023
Group JBoss Narayana Vert.x