Indexed Artifacts (25.4M)

Popular Categories

JBossOSGi Testsuite

LicenseLGPL
Date(Sep 25, 2010)
Filespom (13 KB)  View All
RepositoriesJBoss ReleasesGeomajasJBoss Public
VulnerabilitiesVulnerabilities from dependencies:
CVE-2021-4104
CVE-2021-36374
CVE-2021-36373
View 4 more ...

Note: There is a new version for this artifact

New Version2.0.0


Note: this artifact is located at JBoss Releases repository (https://repository.jboss.org/nexus/content/repositories/releases/)

Compile Dependencies (4)

Test Dependencies (2)

Category/License Group / ArtifactVersionUpdates
Logging
Apache 2.0
log4j » log4j2 vulnerabilities 1.2.142.17.1

LGPL 2.1
org.jboss.naming » jnp-client 5.0.1.GA5.0.5.Final

Managed Dependencies (44)

Category/License Group / ArtifactVersionUpdates
OSGI
Apache 2.0
biz.aQute » bnd 0.0.3562.4.0
Java Spec
CDDLGPL 2.0
javax.servlet » servlet-api 2.54.0.1
Testing
EPL 2.0
junit » junit1 vulnerability 4.8.15.8.2
Logging
Apache 2.0
log4j » log4j2 vulnerabilities 1.2.142.17.1
Build Tool
Apache 2.0
org.apache.ant » ant4 vulnerabilities 1.7.01.10.12

Apache 2.0
org.apache.aries » org.apache.aries.util 0.1-incubating1.1.3

Apache 2.0
org.apache.aries.jmx » org.apache.aries.jmx 0.1-incubating1.1.5

Apache 2.0
org.apache.felix » org.apache.felix.configadmin 1.2.41.9.22

Apache 2.0
org.apache.felix » org.apache.felix.eventadmin 1.2.21.6.2

Apache 2.0
org.apache.felix » org.apache.felix.log 1.0.01.2.6

Apache 2.0
org.apache.felix » org.apache.felix.metatype 1.0.21.2.4
OSGI
Apache 2.0
org.apache.felix » org.osgi.core 1.4.06.0.0

Apache 2.0
org.apache.felix » org.osgi.compendium 1.4.05.0.0

Public
org.jboss.arquillian.container » arquillian-osgi-embedded 1.0.0.Alpha4.SP12.0.0.Final

LGPL 2.1
org.jboss.arquillian.container » arquillian-osgi-remote 1.0.0.Alpha4.SP11.0.0.CR1

Apache 2.0
org.jboss.arquillian.protocol » arquillian-osgi-bundle 1.0.0.Alpha4.SP11.0.0.Alpha4.SP10
Logging
Apache 2.0
org.jboss.logging » jboss-logging 3.0.0.Beta33.4.3.Final

LGPL
org.jboss.osgi » jboss-osgi-spi 1.0.151.0.17

LGPL
org.jboss.osgi.blueprint » jboss-osgi-blueprint 1.0.1

LGPL
org.jboss.osgi.common » jboss-osgi-common 1.0.6

LGPL
org.jboss.osgi.common » jboss-osgi-common-core 2.2.17.SP1

LGPL
org.jboss.osgi.deployment » jboss-osgi-deployment 1.0.51.0.8

LGPL
org.jboss.osgi.equinox » jboss-osgi-equinox 3.5.23.5.2.SP1

LGPL
org.jboss.osgi.felix » jboss-osgi-felix 3.0.13.0.4

LGPL 2.1
org.jboss.osgi.framework » jbosgi-framework-core 1.0.0.Alpha85.0.1.Final

LGPL
org.jboss.osgi.hotdeploy » jboss-osgi-hotdeploy 1.0.8

LGPL
org.jboss.osgi.http » jboss-osgi-http 1.0.11.0.3

LGPL
org.jboss.osgi.jaxb » jboss-osgi-jaxb 2.1.10.SP5

LGPL
org.jboss.osgi.jmx » jboss-osgi-jmx 1.0.81.0.10

LGPL
org.jboss.osgi.jndi » jboss-osgi-jndi 1.0.4

LGPL
org.jboss.osgi.jta » jboss-osgi-jta 4.6.1.SP2

LGPL
org.jboss.osgi.reflect » jboss-osgi-reflect 2.2.0.Alpha9

LGPL 2.1
org.jboss.osgi.resolver » jbosgi-resolver-api 1.0.26.0.1.Final

LGPL
org.jboss.osgi.resolver » jbosgi-resolver-spi 1.0.21.0.13.Final

LGPL 2.1
org.jboss.osgi.resolver » jbosgi-resolver-felix 1.0.26.0.1.Final

LGPL
org.jboss.osgi.serviceloader » jboss-osgi-serviceloader 1.0.3

LGPL
org.jboss.osgi.vfs » jboss-osgi-vfs 1.0.11.0.4

LGPL
org.jboss.osgi.vfs » jboss-osgi-vfs30 1.0.11.0.4

LGPL
org.jboss.osgi.webapp » jboss-osgi-webapp 1.0.1

LGPL
org.jboss.osgi.webconsole » jboss-osgi-webconsole 1.0.5

LGPL
org.jboss.osgi.xerces » jboss-osgi-xerces 2.9.1.SP62.9.1.SP7

Apache 2.0
org.ops4j.pax.web » pax-web-extender-war 0.7.28.0.0
OSGI
Apache 2.0
org.osgi » org.osgi.core 4.2.08.0.0
OSGI
Apache 2.0
org.osgi » org.osgi.compendium 4.2.05.0.0