Indexed Artifacts (24.7M)

Popular Categories

Group: JBoss OSGi Xerces

Sort: popular | newest

1. JBossOSGi Xerces Bundle10 usages

org.jboss.osgi.xerces » jboss-osgi-xercesLGPL

JBossOSGi Xerces Bundle
Last Release on Oct 29, 2010

2. JBossOSGi Xerces Bundle4 usages

org.jboss.osgi.xerces » jbosgi-xercesLGPL

JBossOSGi Xerces Bundle
Last Release on Apr 30, 2012

3. JBossOSGi Xerces ITests

org.jboss.osgi.xerces » jbosgi-xerces-itestLGPL

JBossOSGi Xerces ITests
Last Release on Apr 30, 2012

4. JBossOSGi Xerces ITests

org.jboss.osgi.xerces » jboss-osgi-xerces-itestLGPL

JBossOSGi Xerces ITests
Last Release on Oct 29, 2010

5. JBossOSGi Xerces

org.jboss.osgi.xerces » jbosgi-xerces-parentLGPL

JBossOSGi Xerces
Last Release on Apr 30, 2012

6. JBossOSGi Xerces

org.jboss.osgi.xerces » jboss-osgi-xerces-parentLGPL

JBossOSGi Xerces
Last Release on Apr 21, 2018