Group: OW2 JOnAS JPaaS JPaaS Environment Manager

Sort: popular | newest

1. JPaaS :: Environement Manager :: EJB1 usages

org.ow2.jonas.jpaas.jpaas-environment-manager » environment-manager-ejbApache

jPaaS :: Environment Manager :: EJB
Last Release on Nov 23, 2012

2. JPaaS Environment Manager

org.ow2.jonas.jpaas.jpaas-environment-manager » jpaas-environment-managerApache

JPaaS :: Environment Manager
Last Release on Nov 23, 2012