Group: Netflix GraphQL DGS Codegen

Sort: popular | newest
graphql-dgs-codegen-client-core
Last Release on Mar 1, 2022

2. GraphQL DGS Codegen Core5 usages

com.netflix.graphql.dgs.codegen » graphql-dgs-codegen-coreApache

graphql-dgs-codegen-core
Last Release on Nov 21, 2022

3. GraphQL DGS Codegen Gradle2 usages

com.netflix.graphql.dgs.codegen » graphql-dgs-codegen-gradleApache

Netflix GraphQL DGS Code Generation Plugin
Last Release on Nov 21, 2022
graphql-dgs-codegen-shared-core
Last Release on Nov 21, 2022